Admiral Ushakov Maritime Institute

Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Абітурієнтові
Студентові
Курси для плавскладу

 

Положення про вчену раду

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про загальні збори трудового колективу

Положення про організацію самостійної роботи студентів

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Положення про відділення професійної підготовки

Положення про організацію НВП на відділенні професійної підготовки

Положення про внутрішню агенцію із забезпечення якості вищої освіти

Програма заходів з забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ПЗ "Морський інститут післядипломної освіти ім.Ф.Ф.Ушакова"

Положення про студентське самоврядування

Положення про комісію для здійснення процедури визнання документів про освіту, виданих іноземними закладами освіти

Положення про організацію та проведення практичної підготовки

Положення про академічну доброчесність

Положення про комісію з питань академічної доброчесності

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про врегулювання конфліктних сітуацій

Положення про моніторинг стейкхолдерів

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників

Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників

Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників

Правила внутрішнього трудового розпорядку ПЗ "Морський інститут ім. контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова"